Wednesday, June 10, 2009

HB Thread Social Dress Poll

CONGRATS: WE3FOREVER!
This was very fun. Like the polls should be. A lot of different creative outfits for this dress. I still can't say I liked it, but it was great to look at all of them. Click on the pictures to get a better look and vote, vote, vote!

Which is your favorite look? Since this is a large poll, I'm going to do it a little different this time. Winner gets $50sd and runner up gets $25! Happy voting!

REMEMBER THE RULES: No asking for votes. These polls are for our blog and club members only. Members if you find someone asking for votes, tell me (proof please) and they will be disqualified.
Share:

28 comments

HanniaBabees ♥ said...

Must Admit Im A Little Disappointed I Wasnt Included.
I Was The First To Ask To Be Included In Your Guestbook.
I Dont Think Anyone In This Poll's Medoll Looks Stunning In The Dress. But if I Had To Pick Id Choose x-click-here-x

Cali_Beauty said...

I voted. It was pretty hard because I don't like the dress too much.

Unknown said...

Wow! All of them are so colourful. I gave my vote to We3forever. Her outfit was the more put together, i think.

Rita xo. said...

None of them look too good tbh. They've tried too hard wit layering and trying to b original.
Rita xo.

Kkiby_Cristine said...

I prefer MickiMouse495'one,even if is very simple^^

daisy-croatia said...

They all look amazing. Good luck girls. =)

But I must say that I'm a little disappointed that I'm not in the poll. But alright, no hard feelings,right?

xx
Danka

Sara/cutie07392 said...

I wasn't a big fan of most of the outfits here.
I voted for MickiMouse495.
I also liked Flipimhamaria's outfit.

lipgloss_babe91 said...

I voted Chococat85 i love the rock chick edge, i think shes done a very good job :)

chicky357 said...

there all really gd i wanted to vote for them all!!! :D

btw I luv jacob the wolf hes really cool!!!

xXO chicky357

_kool_kat_1 said...

wow im surpirsed this wasnt the greatest dress but some ppl made it actually look nice!

katara4 said...

i like all of these outfits x]
but i've voted for foreversecret :)

x-click-here-x said...

Thank you HanniaBabees =]
It's hard enough to do something with this dress,
thanks for including me in the poll


x

MollyMasquerade said...

I prefer to vote for more unique creative looks, that look really cool :)

It was a tough call between SpockRocker & 2_CuteCarla

But I voted for SpockRocker - love her hair :D

Kate said...

Oh poo.. I wanted to take part in that one... But i think they are all nice in that one.. well done!

Valarie said...

I'm surprised I even have four votes! I must say this one should go to We3forever!

PapaPaparazzi said...

I think we3forever did the best,
but i really dont like the dress.

Oceane said...

Not a good dress to work with. Some of the girl's outfits arent nice at all. I left my dress plain and used jewlery and shoes to make it pop.

Anonymous said...

All these girls have an unique style! :)

colleenp87 said...

I love we3forever's because you can't really see the dress, and it just looks like a cute skirt =) I'm not such a fan of that dress, but everyone is working it pretty well!

2_cutecarla said...

Thanks for featuring me.
If I did this dress again, I wouldn't use so much colors.
I like the new way you do the polls Jenna- 50sd for first and 25sd for second.

ForeverSecret said...

Wow, there are so many good entries!

omgjuciy said...

I liked we3forever's. She actually made the dress look good.

Emorox4eva/Jenna said...

Well HanniaBabees I'm not perfect. Sometimes with so many people in my gb..when I go from one page to the next someone might get missed. It's not intentional. Sorry.

PapaPaparazzi said...

Mm. we3forever kinda seems to win :33
But they are all so beautiful.

Aaliyah/hip-hop-girl123 [On SD] said...

Wow. They are all really cool :] I picked We3forever.

amelia321 said...

I love We3forever's version of the dress. I also love foreversecret's :D
I don't really like the dress that much but some people make it look stunning :)

Joanna said...

I was looking forward to being included in this poll but didn't ask in time :(
Check mine out though! - jo_arias on Stardoll
I voted for MickiMouse

Anonymous said...

Lek obudzi [url=http://www.twojeteksty.pl/moda-uroda/drogerie-perfumerie/perfumeria-internetowa.html]Perfumeria internetowa[/url] obni¿ka absorbowania podwaliny tluszczowych przy u¿yciu ludzki organizm. To ca³kiem nieznany panaceum w celu niewiasty, jakie chc¹ odchudziæ siê zaœ przejœæ na lepszy nurt posi³ków. Panaceum ów przystaje podnieœæ skutecznoœæ odchudzania o 45 % w zestwieniu z przeznaczeniem [url=http://www.perfumeria.aid.pl]Perfumeria[/url] jedynie diety zaœ æwiczeñ fizycznych. Lek ów zakupisz w aptece internetowej. Inwitujemy a¿ do dzia³aj¹cej online taniej apteki internetowej po medykamenty a po informacje o wyci¹gach. Wydaliny skutkiem tego alli Wystawiamy ta¿ posiad³oœci¹ pañszczyznê ekstraktów i œciœle mówi¹c dobr¹ satysfakcjê zwiedzaj¹cych paginê. Apteka internetowa jest jak¹œ z siedmiu najbardziej osobniczych zaœ wybornych siê portali zapewniaj¹cych dostarczanie plonów farmacetycznych.Musimy przedstawiæ obecnie trójka rodzaje prepratów. Polska apteka o której zapisujemy dzia³a w procedura pewny i przesy³a [url=http://www.perfumeryjna.pl]Perfumeria[/url] specyfiki w zaci¹gu ledwo jakiegoœ dnia od chwili momentu zmajstrowania twojego zamówienia. W³aœnie spoœród owego wykonywa unikalne [url=http://www.perfumeria.atm.pl]Perfumeria[/url] oceny pacjentów. Na s³aby brzuszekJest wiele za³¹czników diety na schudniêcie. A¿ do znacznych przystaj¹ te obejmuj¹ce w magazynie l-karnitynê, wszak rzeczwiœcie wypróbowanym a a wykazanym dzia³aniem mo¿e zaaprobowaæ siê tylko alli posiadaj¹cy tzw.orlistat.Dieta jednak¿e tudzie¿ æwiczenie fizyczne w pokaŸnym szczeblu rozstrzygaj¹ o dobrym zrzuceniu [url=http://www.perfumeria.tm.pl]Perfumeria internetowa[/url] donios³oœci.Na menopauzêMenopauza jest od czasu do czasu, jak krwawienie ustaje, oraz jajniki bezapelacyjnie zaprzestaj¹ wytwarzaæ jajeczka. Na menopazuê przebojowe s¹ takie preparaty jak diohespan max, diosminex obejmuj¹ce diosminê. Trwanie menopauzy jednak nie obejmuje gwoli p³ci pieknej tragedii a wypada spoœród ni¹ siê zmierzyæ.

© Stardoll's Most Wanted... | All rights reserved.
Blog Layout Created by pipdig